ES struktūrinių fondų įsisavinimas

 

 

 

2020-01-21
 
UAB „ACORUS CALAMUS" ĮGYVENDINA PROJEKTĄ 
„UAB „ACORUS CALAMUS" NAUJŲ UŽSIENIO RINKŲ PAIEŠKOS IR ESAMŲ RINKŲ PLĖTROS SKATINIMAS DALYVAUJANT TARPTAUTINĖSE PARODOSE"
Projekto NR. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0102
 
 

UAB „Acorus Calamus" direktorius Elmantas Pocevičius pasirašė projekto „UAB Acorus Calamus naujų užsienio rinkų paieškos ir esamų rinkų plėtros skatinimas dalyvaujant tarptautinėse parodose" (projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0102) įgyvendinimo sutartį.
Projekto vykdytojas: UAB „Acorus Calamus"
Projekto įgyvendinimo terminas: 2019 m. liepos 29 d. - 2020 m. spalio 22 d.
Projekto biudžetas: 65.316,00 Eur
Skirtas finansavimas: 32658,00 Eur
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT".
Projekto tikslas: skatinti UAB Acorus Calamus daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų paieškai ir esamų rinkų plėtrai.


Projekto uždavinys:
1. Didinti įmonės tarptautiškumą ir vykdyti eksporto skatinimo veiklas.
Projekto rezultatai:
1. Subsidijas gaunančių įmonių skaičius - 1 įmonė
2. Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas - 74,86 proc.

Projekto nauda:

Įgyvendinus projekto veiklą - pavienis įmonės ir jos produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose - bus sudarytos sąlygos ir didesnės galimybės UAB Acorus Calamus plačiau išnaudoti tarptautines nišas, tokiu būdu įmonė daugiau dėmesio skirs užsienio rinkų įsisavinimui ir plėtrai, bus geriau pasirengę eksportuoti Lietuvoje gaminamą produkciją užsienio rinkose, taip prisidės prie eksporto plėtros skatinimo ir tarptautiškumo didinimo. Taip pat dalyvavimas tarptautinėse parodose padidins gaminamos produkcijos pardavimus užsienio rinkose t.y. įmonės eksportą.


Projektu siekiama:

1. Atliepti Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairių patvirtinimo" 4 ir 30 punktų nuostatų įgyvendinimą.
2. Prisidėti prie 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" 3.3.1. konkretaus uždavinio „padidinti MVĮ produktyvumą" įgyvendinimo.
3. Pasiekti priemonės Nr. Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT" tikslo įgyvendinimą.

 

2018-01-01

Parodos - lietuviškų produktų kelias į pasaulį

UAB „Acorus calamus" Europos Sąjungoje galiojantį vaistų gamintojo sertifikatą, inovatyvi, taikanti savo veikloje naujausius mokslo pasiekimus bendrovė, kurioje gaminama plataus asortimento vaistažolių linija įgyvendina projektą „UAB „Acorus calamus" naujų rinkų paieška ir eksporto plėtra"" pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonę „Naujos galimybės LT".

Sukaupus tiek patirties, vis sukuriant ir į rinką pristatant naują produkciją, naujas linijas, siekiama plėsti ir didinti klientų ratą ir produkcijos žinomumą už Lietuvos ribų. Noras įsitvirtinti užsienio rinkose skatina ieškoti galimybių, pristatyti save užsienio erdvėje.

Projekto įgyvendinimas - dalyvavimas tarptautinėse parodose - savo rezultatais prisidės prie įmonės finansinių rodiklių augimo, įmonės žinomumo didinimo tarptautinėje arenoje. Taip pat sėkmingai įgyvendintas projektas prisidės prie Lietuvos įvaizdžio gerinimo užsienyje.

Bendra projekto išlaidų suma 79 172 EUR, iš kurių pusė bus skiriama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, kita - įmonė prisidės savo lėšomis.

 

2017-02-20

LIETUVOS MAISTO EKSPORTUOTOJŲ ASOCIACIJA LITMEA ĮGYVENDINA PROJEKTĄ
„MTEP IR MTEPI VEIKLŲ VYKDYMAS EKSPLOATUOJANT KLASTERĮ „SMARTFOOD"
Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0005

2017 m. sausio 20 d. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LiTMEA) vykdantysis direktorius Giedrius Bagušinskas pasirašė projekto „MTEP ir MTEPI veiklų vykdymas eksploatuojant klasterį „SmartFood" (projekto kodas Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0005) įgyvendinimo sutartį.
Projekto vykdytojas: Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LITMEA)
Projekto partneriai: projektas vykdomas be partnerių
Projekto įgyvendinimo terminas: 2017 m. sausio 20 d. - 2019 m. sausio 20 d.
Projektas finansuojamas: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas" priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-K-833 „Inoklaster LT".

Projekto tikslas: Skatinant mokslo ir verslo partnerystę MTEP ir MTEPI srityje plėtoti novatorišką klasterį "SmartFood", skatinti klasterio plėtrą, integraciją į tarptautinius tinklus ir didinti inovacinį potencialą.
Projekto uždaviniai:
1. Plėtoti klasterį "SmartFood", sudarant palankias sąlygas klasterio augimui, matomumui, žinomumui ir tarptautiškumui tiek vidaus tiek užsienio erdvėse
2. Eksploatuoti novatorišką klasterį "SmartFood", skatinti Klasterio plėtrą, integraciją į tarptautinius tinklus bei didinti klasterio inovacinį potencialą taip prisidedant prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumo skatinimo privačiame sektoriuje.
Projekto rezultatai:
1. Tyrimų, reikalingų klasteriui plėtoti atlikimas;
2. Klasterio komunikacijos strategijos ir rinkodaros priemonių paketas bei įsitraukimas į tarptautinius tinklus;
3. Specializuotų mokymo programų parengimas, gerosios patirties renginių ir diskusijų organizavimas keliant kvalifikaciją ir ugdant klasterio narių kompetencijas.


Tikimasi, kad įgyvendinus projektą ir pasiekus tikslą bus sudarytos ir užtikrintos tinkamos sąlygos Klasterio "SmartFood" veiklos vystymuisi ir plėtojimui, gyvybingumo, narių simbiotikos skatinimui, žinomumo, matomumo, augimo ir tarptautiškumo didinimui ir Klasterio "SmartFood" narių darbuotojų ir tyrėjų naujų kompetencijų kėlimui.

 

2017-01-01

Projektas - Naujų arbatos ir maisto papildų pakuočių dizainų sukūrimas
Pagal priemonę „Dizainas LT"

Įmonė UAB „Acorus Calamus" - aukštos kokybės vaistažolių produktų gamintoja, siūlanti itin platų vaistažolių produktų asortimentą, šiuo metu įgyvendina naujų produktų pakuočių dizaino kūrimo projektą, pagal priemonę „Dizainas LT".

Įmonės UAB „Acorus Calamus" produktų asortimentą sudaro keli šimtai vaistažolių arbatų ir maisto papildų. Visi šie gaminiai yra supakuoti į specialiai jiems sukurto originalaus dizaino pakuotes. Arbatų ir papildų pakuotės suteikia produkcijai prasmės bei išskirtinumo. Arbatų ir įvairių maisto papildų rinkoje - labai daug, tad būtent pakuotės padeda vartotojams išsirinkti vieną ar kitą produktą. Daugiau nei 70 proc. visų pirkimo sprendimų padaromi apsipirkimo metu, taigi išsiskirti iš bendros masės yra gyvybiškai svarbu. Įvairių tyrimų duomenimis, prekybos centro lentynoje esanti pakuotė turi mažiau nei tris sekundes dėmesiui pritraukti. Todėl pakuotė turi būti aiški, su pateikiama įtikinančia informacija, kuri patrauktų žmonių dėmesį.
Rinkoje yra įprasta, kad arbatos ir maisto papildų pakuočių dizainai būna periodiškai atnaujinami, atsiranda naujos gaminių linijos su naujais dizainais. Įmonė UAB „Acorus Calamus", norėdama ne tik išlaikyti bet ir sustiprinti savo pozicijas rinkoje, nuolatos kuria naujus produktus bei atnaujina seniau pagamintų produktų dizainus, nebeatitinkančius vyraujančių tendencijų. Siekiant užtikrinti ilgalaikės plėtros perspektyvas įmonė nori didinti sukuriamų dizainų skaičių bei kelti jų meninį lygį. Projekto „Dizainas LT" įgyvendinimas leis pasiekti šios tikslus.
Per 18 mėnesių projekto įgyvendinimo laikotarpį bus sukurta 24 arbatų ir maisto papildų pakuočių dizainų:
1. 10 naujų prekinio ženklo „Acorus Calamus" maisto papildų pakuočių dizainų;
2. 10 naujų prekinio ženklo „Žolynėlis" arbatų pakuočių dizainų;
3. 4 nauji prekinio ženklo „Žolynėlis" arbatų vaikams pakuočių dizainai.

Naujuose dizainuose bus siekiama išlaikyti bazines visų įmonės gaminių pakuočių savybes: vyraujančias fono spalvas, įmonės ar konkretaus prekinio ženklo logotipus. Naujuose dizainuose bus naudojami stambesni, lengviau suprantami dizaino elementai, ženklai, apibūdinantys pagrindines gaminio savybes. Pavadinimų ir informacijos šriftai bus didesni už dabar naudojamus. Ant populiariausių gaminių pakuočių informacija apie gaminį ir jo savybes bus pateikiama Brailio raštu. Nauji dizainai prisidės prie įvairių socialinių problemų sprendimo.

Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal įgyvendinimo priemonę „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas" Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT".
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-2018 metai.

2015-03-12

2014- 2015 metais UAB „Acorus Calamus" pagal „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirtų mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros" įgyvendinimo priemonę įvykdė projektą „Inočekiai LT". Tikslas - atlikti vaistinių arbatų liofilizacijos proceso optimizavimo ir įtakos jų vaistinėms savybėms tyrimus.
Pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, bei sekančias programas įmonėje įgyvendinami projektai:
Ekonominio augimo veiksmų programos priemonę „Lyderis LT". Tikslas - įmonės pagaminamos produkcijos pakavimas pagal ES ir Farmacijos įstatymo reikalavimus.
Ekonominio augimo veiksmų programos priemonę „E-Verslas". Tikslas - inicijuoti IT valdymo sistemos diegimą.
Ekonominio augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės". Tikslas - atrasti naujų eksporto plėtros galimybių, bei padidinti įmonės pardavimus užsienio rinkose.

2013-09-20

Eksporto vystymas tikslinėse užsienio rinkose
2013 m. rugsėjo 20 d. UAB „Acorus Calamus" baigė įgyvendinti projektą „UAB „Acorus Calamus" eksporto vystymas tikslinėse užsienio rinkose" (Nr. S-VP2-2.1-ŪM-04-K-01-332).
Projektas buvo įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės".
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 238 522,69 Lt. Iš jų Projektui įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo skiriama parama iki 168 893,75 Lt.

2011-11-30

2011 m. lapkričio 30 d. UAB „Acorus Calamus" baigė įgyvendinti projektą „UAB „Acorus Calamus" vykstančių verslo procesų bei standartizuotų Geros Vaistų Gamybos Praktikos (GVGP) procedūrų kompiuterizavimas" (Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-096).
Projektas buvo įgyvendintas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „E - verslas LT".
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma sudaro 140 440,00 Lt. Iš jų Projektui įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo skiriama parama iki 70 220,00 Lt.
Projektų vykdytojas: UAB „Acorus Calamus"
Projektą finansavo: Europos regioninės plėtros fondas

Informuojame, kad šiame tinklapyje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Learn More I accept I dismiss